بیماری های قابل درمان با لیزر

فواید لیزر و بیماری های قابل درمان با لیزر

 • کاهش عفونت وترشحات زخم های پوستی و زیر پوستی
 • بهبودی سریع تر زخمهای پوستی وزیر پوستی
 • برطرف کردن دردهای ناشی از برش اعمال جراحی مختلف
 • بهبودی بدون نیاز به جراحی در همورریید –شقاق –فیشر –فیستول تا80درصد
 • کاهش عفونت وترشحات زخم های دیابتی وکمک به بهبودی آنها

کمر و شانه

 • برطرف کردن دردهای بالایی کمر
 • برطرف کردن دردهای پایینی کمر
 • کاهش دردهای ناشی از فتق و التهاب ودیسک کمر
 • کاهش وبرطرف کردن دردهای مفاصل مهره های کمری وسینه ای
 • برطرف کردن وبهبود دردهای ناشی از پیچ خوردگی
 • برطرف کردن دردهای ناشی از اعمال جراحی ستون فقرات

سر و گردن

 • برطرف کردن فتق دیسک والتهاب آن
 • زخم های سطحی وبهبودی آنهاوکاهش ترشحات وعفونت زخم
 • کاهش درد ناشی از تنگی مجرای نخاعی
 • 30ال40درصد احتمال درمان میگرن عصبی
 • برطرف کردن دردهای عصبی صورت
 • کاهش دردهای التهابی عضلانی صورت وگردن
 • برطرف کردن دردهای سینوزیتی ودرمان سینوزیت
 • درمان سردردهای عصبی

دستها و آرنج ها

 • برطرف کردن التهاب ودرد تاندون ها
 • بهبودی تورم بین استخوانهای ساعد
 • برطرف کردن درد استخوان های مچ دست والتهاب آنها
 • بهبود درد شکستگی و التهاب استخوان ها
 • برطرف کردن دردها و التهاب اعصاب دست
 • بهبودی درد والتهاب مفاصل دست و انگشتان
 • کنترل و بهبودی درد ناشی از آرتروزمفاصل دست ها
 • تسریع روند بهبودی در اسیب ها وزخم های بوجود بروی پوست عضلات واعصاب

لگن و زانو

 • برطرف کردن درد والتهاب شکستگی استخوان
 • برطرف کردن درد و التهاب مفاصل
 • بهبودی وکنترل درد ناشی از ارتروز مفاصل لگن وزانو
 • بهبودی وبرطرف کردن درد استخوان ران ها
 • برطرف کردن کبودی و خون مردگی پاها
 • تسریع روند بهبودی و زخم های موجود روی پوست و عضلات
 • قابل استفاده برای کاهش درد و التهاب ناشی از اعمال جراحی
 • قابل استفاده برای بهبودی سریع ترزخم های دیابتی
 • کاهش دردهای نقرسی انگشتان ومچ پا