مطالعه ای که بر روی تعدادی بیمار مبتلا به میگرن انجام شد، نشان داد لیزر درمانی اثر قابل توجهی بر این بیماران دارد. به این صورت که این گروه تحت 10 جلسه درمان لیزری به صورت یک روز در میان قرار گرفتند ، تعدادی با لیزر خاموش و تعدادی با لیزر روشن که البته هیچ کدام از خاموش یا روش بودن لیزرها اطلاع نداشتند.

این متخصص بیهوشی ادامه داد: همچنین به آنها اجازه داده شد در صورت نیاز از داروی استامینوفن و ارگوتامین کمپاند استفاده کنند. پس از گذشت دوره درمان 60 درصد گروه مورد مطالعه نمره درد بین 0 تا 3 و بقیه نمره درد بین 4 تا 6 داشتند.

در این تحقیق مشخص شد ، مصرف دارو در افراد تحت درمان با لیزر روشن تا 70 درصد و در بقیه تا 12 درصد کاهش داشته است که این آمار بعد از شش ماه در گروه مورد مطالعه با لیزر روشن پایین باقی مانده و در گروه شاهد افزایش یافت. بنابراین از لیزر درمانی می توان به خوبی در کاهش درد و کم کردن مصرف دارو در بیماری میگرن به صورت پایدار و موفقیت آمیز استفاده کرد.